Sơ đồ tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VINADCO

Công ty Cổ phần Đầu tư Vinadco hoạt động theo Điều lệ Công ty đã được đại HĐCĐ thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Năng lực nhân sự, tổng số CBCNV : 274 người
Trình độ đại học : 30 người
Trình độ cao đẳng : 12 người
Công nhân kỹ thuật : 12 người
Lao động phổ thông : 220 người

A/ Bộ máy quản lý
- Chủ tịch HĐQT Ông : Trần Quốc Hùng
- Tổng Giám đốc Ông : Nguyễn Quang Ninh
- P. Tổng Giám đốc Ông : Nguyễn Quang Minh
- P. Tổng Giám Đốc Bà : Văn Thị Bàng
- P. Tổng Giám đốc Ông : Võ Văn Phương
- Trưởng ban kiểm soát Bà : Trần Thị Sương

B/ Các phòng ban nghiệp vụ:
1. Phòng Tài Chính – Tổng hợp:
- Trưởng phòng Bà : Phạm Thị Bích Thùy
2. Phòng Kỹ Thuật – Dự án:
- Trưởng phòng Ông : Nguyễn Doãn Trường
3. Phòng Kinh doanh – Vật tư
- Trưởng phòng Ông : Nguyễn Quang Minh

C/ Các đơn vị trực thuộc, Đơn vị liên kết:
1. Nhà máy Chế biến Lâm sản
- Giám đốc Ông: Văn Công Đạt
2. Công ty Cổ phần xây dựng AVICO
- Giám đốc Bà: Nguyễn Thị Tuyết
3. Công ty TNHH Đầu tư DDIF (Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố Đà Nẵng)
- Giám đốc Ông: Nguyễn Quang Ninh